NOTICIAS

SERVISU TELEKOMUNIKASAUN LA GARANTE KUALIDADE BA KONSUMIDÓR SIRA

SERVISU TELEKOMUNIKASAUN LA GARANTE KUALIDADE BA KONSUMIDÓR SIRA

SERVISU TELEKOMUNIKASAUN LA GARANTE KUALIDADE BA KONSUMIDÓR SIRA Telekomunikasaun hanesan meiu ida ne’ebé fasilita tebes ema hodi komunika ba malu...
SEPARASAUN LIXU BELE KONTRIBUI BA EKONOMIA SIRKULAR

SEPARASAUN LIXU BELE KONTRIBUI BA EKONOMIA SIRKULAR

SEPARASAUN LIXU BELE KONTRIBUI BA EKONOMIA SIRKULAR Iha kuarta-feira loron 31 fulan maiu 2023, prezidente Asosiasaun Tane konsumidor ho estrutura...
REZULTADU HUSI TESTE MINA SYMPHONI LA DETETA MIKROBIU RUMA

REZULTADU HUSI TESTE MINA SYMPHONI LA DETETA MIKROBIU RUMA

REZULTADU HUSI TESTE MINA SYMPHONI LA DETETA MIKROBIU RUMA Dili, 26/05/2023 – Associação Tane konsumidór partisipa iha konferénsia imprensa kona-ba...
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

TANE KONSUMIDOR

TANE KONSUMIDOR ninia misaun maka defende lejitimu interese no direitu konsumidor hotu hotu nian iha Timo- Leste, laiha destinsaun, garante ba moris, saude no seguransa no kualidade sasan no servisu sira.

Asosiasaun fo informasaun no apoiu konsumidor sira liu husi Centro apoio ba Konsumidor sira.

Visita ami, telefone ou haruka e-mail .

HATENE ITA BOT SIRA NIA DIREITO

Konsumidor sira nia direito iha Timor Leste konsagra ona iha Lei Inan Republika Demokratiku Timor-Leste nian no mos iha Lei protesaun ba konsumidor – Lei 8/2016.

"direitu konsumidór sira-nian, maka hanesan, bein no servisu ne’ebé uza ho kualidade, hetan dalan ba informasaun loloos, proteje saúde, seguransa no ba ninia interese ekonómiku nomós hadi’a danu sira."

Lei-Inan Repúblika Demokrátika Timor-Leste iha ninia artigu 53.º

SENTRO APOIU BA KONSUMIDOR

Iha sentro apoiu ba konsumidor sei hetan informsaun no apoiu nebe ita bot sira nesesita hodi esklarese imi nia duvida sira no resolve imi nia konflitu konsumu nian.

Kontakta ami husi segunda feira - tuk 8h30 too 12h00 no 14h00 too 17h00.

MAI HAMUTUK HO TANE konsumidor

Kbiit TANE KONSUMIDOR nian atu defende konsumidor Timor oan sira depende ba ita nia apoiu.

Mai sai asosiadu!

Ami nia kbiit atu reprezenta depende ba asosiadu sira damnebe ami fo lia ativa hamutuk ho Govenu, ho instituisaun publika sira no empreza sira. Ho nune ami hare kedas ona konflitu iha loron aban bain rua no mos halo diak liu tan merkadu iha Timor-Leste.

Mai inskreve hanesan asosiado TAne Konsumidor nian. Koalia ho ami ou prense fissa asosiadu nian.

FACEBOOK