Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

LORON MUNDIAL BA DIREITU SIRA KONSUMIDÓR NIAN

Ohin selebra loron Mundial ba konsumidor sira nia direitu, TANE Konsidera loron ida ne’e importante tebes atu fo hanoin fali ba konsumidor sira kona ba avansu sira ne’ebé iha mundo no iha Timor-Leste kona ba protesaun ba konsumidor d hahu housi loron 15 fulan Marsu Tinan1962 wainhira presidente Estadus Unidus, Jhon F Kenedy halo diskursu kona ba inportansia direitu sira konsumidor nian, ne’ebé sai marku fundamental ida ba defeza direitu konsumidor nian iha mundu tomak, “ Ita hotu-hotu konsumidor” no anunsia ba publiku direitu fundamental konsumidor nian hat ne’ebé importante tebes ( direitu ba seguransa, ba informasaun, ba livre atu hili no direitu ba ema atu rona )

Tinan ida ne’e previstu tia para TANE atu selebra loron comemorativa ida ne’e ho servisu edukasaun no informasaun ba joven konsumidor sira iha Eskola CAFÉ iha Likisa, halo programa rádio nian iha rádio komunidade Tokodede no fahe folhetu iha merkadu Likisa. Maibe, kansela hotu tamba Covid-19. Bele nune’e TANE kontinua beik nafatin konsumidor sira liu housi atendimentu online.

Tinan ida ne’e previstu tia para TANE atu selebra loron comemorativa ida ne’e ho servisu edukasaun no informasaun ba joven konsumidor sira iha Eskola CAFÉ iha Likisa, halo programa rádio nian iha rádio komunidade Tokodede no fahe folhetu iha merkadu Likisa. Maibe, kansela hotu tamba Covid-19. Bele nune’e TANE kontinua beik nafatin konsumidor sira liu housi atendimentu online.

Ba TANE loron direitu konsumidor nian ne’e komemora loron-loron, liu housi servisu diariu iha defeza makaas ba direitu no lejitimu interesse konsumidor sira nian.

Desde ezisti ami nia assosiasaun informa no fo apoiu ona ba konsumidor sira ne kontaktu mai TANE atu apresenta sira nia duvida no reklamasaun sira iha nrezolusan ba sira nia problema konsumu nian, ho esforsu no mediasaun ho fornesedor sasan no servisu sira no mos halo denunsia ba autoridade wainhira nesesariu.

Iha loron konsumidor hotu-nian ne’e, TANE fo hanoin ba konsumidor sira kona ba inportansia direitu konsumidor nian ba informasaun liu liu kona ba kestaun tolu ne’eb’e importante tebes:

1. Asesu ba lebel iha lian português ou tetun iha genuru aihan hotu – hatene ingrediente sira, nia origin no indikasaun sira atu uza, fundamental ba konsumidor sira hodi bele hili lolos.
2. Indikasaun ba validade ba genuru aihan sira nian – produto aihan barak mak la iha nia data validade iha lebel, ne’ebé tau risku bot ida ba saude no seguransa konsumidor sira nian.
3. Tau folin ba sasan no servisu sira Konsumidor sira tenki hatene antes ho forma lolos folin sasan sira ne’ebé sira hanoin atu hola

TANE apela ba konsumidor sira : wainhira imi nia direitu ema la respeita no imi nia interesses ema viola, kontaktu mai TANE konsumidor nia Sentru atendimentu ne’ebe bele fo apoiu, prezensial no liu housi distansia, hodi bele fo solusaun ba imi nia konflitu iha konsumu.
Sai konsumidor ne’ebe informadu diak, kosiente, kritiku no responsável. Hamutuk ita hari iha Timor-Leste relasaun konsumu ida ne’ebe ekilibradu liu no justu.

.