Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

KONSUMIDOR SIRA NIA LIAN

Iha loron mundial ba konsumidor sira nia ohin, TAne konsumidór lansa nia vídeo rubrika “Konsumidór sira nia lian “ ba dahuluk..

Ami hakarak ho videio ida ne’e alerta ba Timor oan hotu kona ba imi nia direitu no importansia be hetan informasaun no reklama ba imi nia direitu sira. Konsumidór sira iha Timor bele sura ho TANE atu esklarese imi niaduvida sira no ajuda iha reklamasaun sira no konflitu ho komersiante ou prestador servisu sira.

Conataktu mai ami : : (+670) 3310938 | cac@tanekonsumidor.tl