Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

LORON INTERNASIONAL SEN SAKU PLASTIKU SIRA

width="400"

Ohin loron 03 Jullu selebra, loron internasional sen saku plastiku sira. Efemeride ida ne’e hahu housi 2017, wainhira tama iha vigor Diretiva Europeia kona ba plastiku uja unika (sasan sira nebe halo ho plastiku no ita uja dala ida deithanesan bikan,kanuru ho kopu plastiku ka masa), ida neebe tau mos restrisaun ba atu utiliza produtu plastiku deskartavel sira.

Tane selebra data ida ne’e ho produsaun vídeo ne’ebé hakarak informa no alerta ba inportansia housi konsumu sustentavel no aprejenta mos konsellus pratiku sira ba konsumidor sira kona ba utiliza saku plastiku iha konsumu loron-loron nian. TANE hakarak envolve konsumidor sira hotu liu housi vídeo ne’ebé fó sai ne’e hodi luta kontra uja plastiku essesivu no ajuda atu proteje planeta.

Iha Timor-Leste lansa tia ona iha tinan 2020, empreza resiklajen ba resíduos plastiku sira dahuluk, ida ne’ebé plastiku sira maka resikla tia ona ne’e transforma fali ba material konstrusaun sira, hanesan bloku ba pavimentu no produtu importante sira seluk.
Governo promulga tia ona medidas atu hamenus uja saku plastiku sira liu housi programa Zero Plastiku. Programa ida ne’e Sentru comersial sira halao diak los, la husik kosumidor sira uja saku plastiku sira no dispunibiliza saku sira ne’ebé laos uja unika ( uja dala ida soe kedas).

Inisiativa barak ona ba konbate ka hamenus uja saku plastiku housi konsumidor sira, maibe, realidade hatudu katak sei iha buat barak maka preseja halo, hanesan konsiensializasaun ba konsumidor sira liu-liu kona ba risku no impaktu plastiku ba meiu ambiente.

Hare ami nia Video no fahe tutan!

 

LORON INTERNASIONAL SEM SAKU PLASTIKU SIRA