Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

PARSERIA FOUN HO RADIO SIRA IHA AINARO, MANUFAHI NO MAUBISSE

TANE iha tan aliadu tolu atu halao nia kanar hodi fahe informasaun ba konsumidór sira iha Timo-Leste konabá sira nia direitu, ne’ebé, garante ona iha Lei Hodi Fó Protesaun ba Konsumidór. Parseria ne’e konkretiza liu hosi assinatura protokolu ho rádio komunidade tolu, iha loron 18 ho 19 fulan Agustu – rádio Maubisse-Mauloko (Maubisse), rádio Tatamailau (Ainaro) no rádio Dom Boavintura (Manufahi).

 

“Ami agradese tebes ho kolaborasaun ida ne’e, tamba ho parseria ida ne’e ami bele iha tan konteudu edukativo hodi fó ba rona nain sira, konabá Direitu Konsumidór nian” hateten husi Gestor rádio Maubisse-Mauloko, Joaquin de Fátima Coutinho. Depois assina tia protokolu, TANE fó kedas entrevista ba rádio Maubisse-Mauloko hodi koalia konabá saida maka TANE halo, no mos aktividade sira ne’ebé TANE promove no sei promove, konabá direitu konsumidór sira nian.

Gestora rádio Tatamailau hateten katak “ho prazer bo’ot maka ami assina protokolu ida ne’e, tamba ita tenki servisu hamutuk hodi proteje konsumidór sira, ne’ebé mos maka ita rasik”. Iha nia biban Vasco da Costa Mendes Gestor da rádio Dom Boa Vintura 1912 tenik katak” Ami tuir TANE nia servisu desde inisiu kedas, finalmente ami asina protokolu ho TANE, ita sei servisu hamutuk atu hato’o ba konsumidór, informasaun sira konabá sira nia Direitu.

Ho protokolu foun tolu ne’e, TANE assina ona protokolu walu ho rádio komunidade sira. ami fiar katak parseria sira iha fatin oin oin ne’e permiti atu to’o ba konsumidór barak liu tan ho informasaun ne’ebé importante.

Se konsumidór iha Timor-Leste informadu liu no konsiente ba sira nia direitu, sira sei sai ejijente liu no interventivu liu atu defende sira nia an, liu-liu wainhira hasoru problema sira konsumu nian ne’ebé mosu.

Se konsumidor sira hamutuk no hato’o denusnsia, reklamasau ka pedidu reklamasaun sira mai TANE, ita sei sai forte liu tan atu rezolve problema sira , no ejiji kumprimentu ba Lei no hamosu regra sira ne’ebé nesesariu hodi nune’e merkadu sai konfiansa no kompetitivu.

Hamutuk ita sai forte liu! Mai ita hamutuk obriga empreza sira atu kumpri Lei sira no respeita Direitu konsumidór sira nian.

TANE nia odamatan nakaloke ba konsumidór sira, hakerek mai ami cac@tanekonsumidor.tl, telefone mai +670 3310938 no partisipa iha ami nia página facebook https://www.facebook.com/TaneKonsumidor, ho like, komentariu no fahe tutan! Vizita ami nia site atu hetan informasaun barak liu tan: www.tanekonsumidor.tl