Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

BANKU SIRA – PRESIJA FÓ LIU TAN INFORMASAUN!
KONSUMIDOR TIMOR OAN SIRA TENKI ATENTU

Servisu bankariu sira importante tebes iha moris loron-loron consumidor sira nian, tamba ne’e maka asesu ba abertura konta sira depojitu ho orden ka kartaun debitu sira, informasaun konabá estratu bancáriu, no seluk hanesan servisu essencial atu fó ba consumidor sira.

TANE Simu tia keisa balun relasiona ho kualidade la diak iha servisu sira ne’ebé presta hosi banku iha Timor-Leste, ami desidi atua. Iha fulan Outubru no Novembru TANE halo estudu konabá obrigasaun legal banku sira nian, liu-liu iha Informasaun ba consumidor no levantamentu kustu hosi komisaun sira ne’ebé maka kobra husi BNU Timor Grupo, Bank Mandiri, Banco Nacional Comercial de Timor-Leste e Bank Rakyat Indonésia.

Ho estudu ida ne’e ami hakarak alerta ba consumidor konabá sira ninia direitu, no informa konabá folin maka pratika hela daudaun ne’e, ajuda mos atu hetan asesu ba informasaun no bele halo eskoolla kritika ho informada konabá sira nia konta bankaria sira.

Kankluzaun ne’ebé TANE hetan maka falta iha Timor-Leste, lejislasaun ne’ebé klaru no sistematizada konabá obrigasaun sira banku nian, liu-liu konabá informasaun ba konsumidor sira. Laiha dispozisaun legal sira maka respeita ba relasaun banku ho klienti sira hodi halo consumidor sira maka iha sorin ida fraku hela deit iha relasaun kontratual, iha situasaun ida vulnerável liu.

DIREITO BA INFORMASAUN

TANE ejamina informasaun sira neébe banku fo iha sira nia instalasaun no iha sira nia website, no husu prejensialmente no liu husi telefone, informasaun sira hotu konabá sira ninia presariu. Identifica situasaun sira nebe la tuir dalan lolos:

1 – Presariu sira servisu bankariu nian, iha kazu balun la fiksa ka tau no la aktualiza iha pajina internet ka iha instalasaun ne’ebé halo atendimentu ba publiku.
2 – Aktulaizasaun presariu sira la manda ka la komunika ba konsumidor sira.
3 – Balun informasaun la fó sai iha dalen oficial Timor-leste nian Tétum ka português, hanesan BRI.
4 – Estratu bankariu ne’ebé fo sai informasaun kona ba valor no movimentu sira konta sira nian devia ser grátis, hanesan pratika iha BRI
5. Estratu bankariu ne’ebé hola parte iha direitu ba informasaun so entrega kuandu ita husu no kontra pagamento.
Apresiasaun geral insatisfatória, tamba hatudu katak entidade bankaria sira la tuir Lei ne’ebé iha, konkretamente informasaun ba consumidor sira.

Ami alerta ba consumidor sira atu atentu ba kondisaun sira no kustu hosi sira ninia servisu bankaria. Husu ba banku atu fo informasaun sira ne’ebé iha obrigasaun atu fó.

KOMISAUN BANKARIA SIRA

TANE halo analise ba komisaun bankaria iha banku sira maka hanesan tuir mai ne’e: BNU Timor Grupo, Bank Mandiri, Banco Nacional Comercial de Timor-Leste e Bank Rakyat Indonésia (BRI) banku ANZ rekuza fó informasaun, tamba ne’e la integra iha estudu ida ne’e. Rekuza atu fó informasaun publika ke devia ser asesivel ba kualker konsumidor, tuir ami nia hare, hanesan violasaun direitu ba informasaun tuir Lei protesaun ba consumidor.

Destaka aspektu sira hanesan tuir mai ne’e:
1 – Komisaun sira ba manutensaun konta ho ordem, as tebes (entre $3,60 e $35) no la intergra kualker servisu hanesan estratu bankariu ou kartaun debitu
2 – Kustu anual ba kartaun debitu iha BNU bele sae to’o $50. Banku Mandiri deit maka la kobra kartaun debitu restu sira kobra $3, 60 no $4
3 – Kustu husi levantamentu numerariu iha balkaun aas tebes. Por ijemplu, foti 50 dolar bele kusta entre $0,50 to’o $5. Dala ida tan so deit banku mandiri maka foti grátis iha balkaun, iha ATM levantamentu grátis iha BRI no Mandiri. Iha banku sira seluk sira seluk consumidor tenki selu 15 to’o 25 sentimos.
4 – Halo transferência nacional liu husi ATM la selu buat ida iha banku BRI ho Mandiri. Se halo tranferensia iha balkaun maka consumidor sira selu makas entre $1 to’o $5 ba tranferensia husi banku ida ba banku seluk no tranferensia ba banku hanesan entre $0,50 to’o $2.50.
5. Kustu ba estratu bankariu ita kestiona tamba halo parte iha direitu ba informasaun, no iha sorin seluk, aas tebes se ita liga ho poder Timor oan sira nian atu hola sasan. Estratu fulan ida nian bele kusta entre $0,25 e $0,50 cêntimos no tinan ida nian entre $3 e $6.

TANE recomenda ba consumidor sira atu antes loke konta bankaria ka muda banku, husu presariu sira hodi bele deside ida ne’ebé maka diak liu.

TANE NIA REIVINDIKASAUN

TANE kompromete atu luta ba mudansa iha sektor ne’e. pasu dahuluk maka loron 16 de Dezembro apresenta karta loby ba Banco Central de Timor'Leste ho revindikasaun haat, atu banku sira bele iha obrigasaun atu kumpri hanesan tuir mai ne'e:

1 – Iha kongratasaun servisu bankariu tenki fó sai informasaun sira hotu ne’ebé nessesaria, útil ho forma momos ka lolos no iha tempo ne’ebé sertu no iha lian ofisial ida.
2 – Fasilita presario kompletu no aktulizada kona ba selebrasaun kontratu sira. Depois no wainhira Konsumidor sai kliente, sempre ke presario hetan alterasaun ruma manda versaun foun ka actualizada gratuitamente liu husi email ka servisu koreiu nian, presario kompletu no actualizada tenki disponível hela deit iha pajina online sira iha internet no fiksa iha fatin ne’ebé ema bele hare mos iha instalasaun sira.
3 – Define valor masimu ba komisaun sira ne’ebé banku koa, adekua ho realidade ekonomika konsumidor Timor oan sira hotu nian.
4 – Envia hela deit estratu bankariu la ho kustu ba konsumidor sira, liu-liu estratu fulan –fulan no tinan nian no deskreve mos komissaun no montante sira ne’ebé kobra husi consumidor sira.

Hare informasaun sira iha Tabela iha karaik ne'e!!

Comissão Bancárias