Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

TANE rona opiniaun konsumidor sira nian, konabá eletrisidade iha merkadu Manleuana

TANE nia preukupasaun boot ida maka falta kualidade iha prestasaun servisu publiku essensial sira, liu-liu elektrisidade. Reklamasaun barak maka simu husu consumidor sira no denunsia sira maka halo ba autoridade sira. Ho hakarak atu pressiona tan autoridade sira, TANE agora daudaun halo inkeritu ba konsumidor sira konabá sira nia satisfasaun ho servisu elektrisidade nian.

Elektrisidade hanesan servisu publiku essencial ida, tamba responde ba satisfasaun necessidade bazika sira populasaun nian hodi garante sira nia moris diak. Tamba ne’e TANE luta desde 2018, atu konsumidor sira bele hetan servisu ida ne’e ho kualidade, laiha interupsaun, no folin ida ke asesivel ba ema hotu.

TANE simu ona reklamasaun barak, ne’ebé maka denunsia hela deit problema sira ne’e iha reuniaun sira ba autoridade sira no ba komunikasaun sosial. Daudaun ne’e TANE rekolla hela husi consumidor sira, opiniaun konbá elektrisidade liu-liu konabá interupsaun sira, atendimentu ba klienti no ninia folin. Ho rejultadu ne’ebé maka rekolla, TANE sei iha forsa maka’as no ninia lian iha forsa liu atu revindika ba poder publiku sira hodi halo diak liu tan no investe iha servisu ida ne’e, ne’ebé maka prejudica gravemente direitu no interesse sira consumidor nian.

Kestionariu ida ne’e disponível online iha tétum no português iha siteTANE nian (www.tanekonsumidor.tl) ka direktamente hare iha ne’e )

Tamba konsumidor barak maka laiha asesu ba internet ou laiha kompetensia digital nesesaria, equipa TANE nian ohin (08.04.2022) rekolla resposta husi kliente sira liu husi versaun surat tahan iha Merkadu Manleuana. Ida ne’e sai mos hanesan momento importante ida tanba kontaktu ho konsumidor sira, aproveita distribui mos folhetu konabá dirietu konsumidor no mos esklarese duvida sira hotu ne’ebé maka konsumidor hato’o.