Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

SIRKULASAUN PRODUTU SIRA IHA MERKADO, LA HALO TUIR DIREITU BA INFORMASAUN

TANE Konsumidor fó hanoin katak fornesedor ba bem no servisu sira ne’ebé maka opera iha Timor laran, ignora tebes direitu ba informasaun. TANE ejiji atu ema hotu kumpri direitu ida ne’e hodi fó ba Konsumidor informasaun hotu ho verdadeiru kona-bá produto no servisu ne’ebé maka faan iha Mercado Nacional.

Kuaze konsumidor sira hotu maka hetan ona produto iha merkadu ne’ebé maka la oferese informasaun nesesariu atu bele foti desijaun ida diak liu wainhira hola sasan.

Ita hare bebeik kazu barak maka akontese, informasaun sira maka taka iha produto sira la mos ka la-lolos, liu-liu kona-bá prazu de validade, origen, ingrediente sira ka componente sira, nune’e mos deskrisaun kona-bá reasaun ne’ebé maka bele halo kauza ba saúde no segurança consumidor sira nian.

Hare ba realidade iha merkadu nacional TANE hakarak husu ba entidade relevante hanesan AIFAESA atu halo fikalizasaun regular no permanente ba operador ekonomiku sira maka opera iha Timor-Leste.

Hare ba realidade ida ne’e, TANE sujere medida balun ne’ebé maka Konsumidor bele halo tuir wainhira hola sasan:
1. Buka maka produto sira be iha rotulu ka label taka iha lolon;
2. Hila deit maka produto sira ne’ebé iha ninia rotulu ka informsaun sira hakerek ho lian ofisiail – português ho Tetun
3. Lee no atentu informasaun sira hotu maka iha ;
4. Buka produto hanesan no konpara kona-bá informsaun no folin maka iha
5. Se iha duvida husu ba vendedor esplika. Buka informsaun antes atu konklui hola produto ida ka kontrata servisu ida.
6. Vendedor sira maka responsável atu fo informasaun ba consumidor sira.

Direitu ba informasaun ne’e ita hotu nia direitu, ita hotu maka tenki revindika. Se hetan situasaun ne’ebé ema la halo tuir direitu ida ne’e, reklama. Hamutuk ita forte liu tan.

Hato’o ita bo’ot sira nia duvida no reklamasaun mai TANE. Ami nian atendimentu grátuita.

Sura ho TANE hodi defende imi nia direitu no Interese lejitimu sira.
Vizita ami nia website www.tanekonsumidor.tl, hakerek mai cac@tanekonsumidor.tl no partisipa iha ami nia página Facebook https://www.facebook.com/TaneKonsumidor,com like, coment no fahe tutan!