Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

Autoridade Nacional de Telecomunicações (ANC) ho Asosiasaun TANE Konsumidór reforsa luta ba defende konsumidor sira.

Hahu husi inisiu fulan ida ne’e (Agosto) instituisaun rua ne’e halao ona reuniaun lubuk ida atu prepara asaun konjunta ida ho defende direitu konsumidor iha sector telekomunikasaun nian, konkretamente konpensasaun ba konsumidor wainhira liña internet monu.

konsidera internet hanesan servisu publiku essencial ida, maka, operador telekomunikasaun sira tenki kumpri prinsipiu ba kualidade no continuidade husi servisu ida ne’e. ho nune’e ANC ho TANE sei halao vizita de kortezia ida ba operador telecomunikasaun sira be opera iha Timor-Leste, hodi hare besik no diak liu tan medida sira be operador sira foti wainhira iha interupsaun ba liña internet.

Atu fó hanoin fali katak ANC ho TANE asina ona protocol ida iha loron 09 fulan Maio tinan ida ne’e hodi servisu hamutuk, nune’e hein katak aktividade sira be sei halao husi ANC ho TANE bele fó rezultadu favorável, no ajuda kria merkadu telekomunikasaun ida ekilibriu no justu liu.