Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

KOMERSIO ONLINE NO KONSUMIDÓR SIRA NINIA KONFUZAUN

Iha mundu modernu no teknoloziku dadaun ne’e, hola no kontrata bens no servisu sira la ejiji ona kontaktu diretu entre konsumidór ho fornecedor sira. Ita iha ona realidade konsumu ida impulsionada husi internet, maka ho naran komersiu online ka digital.

Komersiu digital mai faislita atu hola sasan no servisu sira, tamba konsumidór sira bele halo sira nia kompras ho kalma, hanoin didiak no la presija lao b amai.

Maibe, atu konsumdór sira bele analiza, avalia, kompara no eskolla lolos sira nia opsaun atu hola sasan, presija iha asesu ba internet. Buka hola sasan no servisu sira liu husi internet aumenta makas los, ida ne’e hanesan oportunidade ba negosio.

Iha Timor-Leste relasaun husi konsumu digital sei desekilibriu tebes. Konsumidór ida ne’ebé maka hakarak hetan benifisiu ba adkiri ka hameno sasan husi do’ok, desidi hola husi site komersial ka rede sosial sira, mezmuke prevê ona iha Lei, pratika ida ne’e inpede hela atu troka ka fó fila sasan. Ida ne’e akontese tamba, vendedór rekuza sistematikamentemekanizmu sira devolusaun sira ne’e, ho argumentu katak sira mos hola tutan sasan sira husi empresa ka fornecedor seluk.

Alen de konflitu hanesan ne’e, iha mos situasaun ne’ebé maka akontese bebeik maka vendedór online la disponibiliza enderesu fiziku ida lolos, hodi difikulta konsumidor sira atu halo reklamasaun. TANE considera katak komersiu online bele sai vantajojoba Konsumidór Timor oan sira, wainhira hola sasan ho forma konsiente no hetan ona aviza antes, buka hola iha loja digital ne’ebé maka ema konfia, informasaun sira lolos ka bele fiar, no bele permiti kontaktu ho vendedór wainhira iha konflitu de konsumu.

Ami defende katak informasaun kona-bá ita nia direitu sira no mekanizmu ba reklamasaun maka dalan diak liu atu hola sasan online ho seguru, TANE sempre disponível atu esklarese no fó konsellu ba Konsumidór sira.

Atu hatene diak liu tan kona-bá kompras online no hetan esklaresimentu ba ita boot nia duvida sira, ami fo hanoin katak publika tia ona kona-bá tema ida ne’e. “ (Iha ne'e). importante Konsumidór sira hatene avalia se site ho vendedór sira seguru ka lae no oinsa funsiona direitu ba retratasaun ka livre rezolusaun ne’ebé maka permite Konsumidór sira muda ideia no fó fila produtu ka kansela servisu sen penalizasaun too loron 10 depois de hola sasan.

Sai sosiu TANE nian atu proteje diak liu tan imi nia direitu! Hamutuk ita kontribui atu iha relasaun konsumu ida justa liu no equilibrada, ne’ebé maka ema hotu sente satisfeitu. Iha duvida? Presiza apoiu? Koalia ho TANE: cac@tanekonsumidor.tl | +670-3310938| Travessa Vila Verde – Aldeia Gideon – Dili