Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

DIREITU BA GRANTIA IHA KUALIDADE

Bein no servisu sira ne’ebé hatada liu ba konsumu, tenke sai nu’udar aptu hodi halo satisfasaun ba fin sira be dirije ba no prodús efeitu sira ne’ebé atribui ba sira (…) fornesedór ba bein movel sira la’ós konsumivel, tenke garante katak ninia bein ne’e di’ak no ninia funsionamentu tuir períudu nunka inferiór to’o tinan ida, exetu bainhira bein ne’e la fó ba uzu baibain ka previzivel ho di’ak. Artigo 7.º Lei Hodi Fó Protesaun ba Konsumidór GRANTIA BA KUALIDADE SIGNIFIKA SAIDA?

Fornecedor ba sasan móveis no imóveis foun iha obrigasaun atu garante sasan sira nia kondisaun ho funsionamentu diak, wainhira konsumidor uja tuir dalan normal ka tuir buat sira ne’ebé previstu tia ona.

DURASAUN GARANTIA NIAN OINSA?

Ben móveis foun (elektrodomestiku ka sasan uma laran, ekipamentu elektroniku,asesoriu sira, mobiliariu …) iha garantia legal tinan 1. Bem imóvel foun (uma, apartamentu, vivenda …) iha garantia tinan 5.

DIREITU KONSUMIDÓR SIRA NIAN MAKA SAIDA DEIT?

Durante iha prazu garantia nia laran, vendedor iha obrigasaun atu halo diak fali (reparasaun) garatis ba produtu nia at ( fó produto ida temporariu atu consumidor uja wainhira sira hadiak hela konsumidór nian) no fó indeminizasaun ba danu sira ne’ebé mak a iha Se la possível atu hadiak fial fali sasan at tenki fó fali seluk ne’ebé hanesan ekivalenti ka fornecedor tenki fó fila fali osan ne’ebé konsumidór selu ba sasan ne’e .

ATENSAUN SIRA NE’EBÉ MAKA KONSUMIDOR TENKI IHA:

Antes hola sasan ida, importante konsumidór sira husu informasaun kona-baá garantia iha vendedor sira, verifica sasan sira ninia karakteristika ,servisu asistensia pos venda ho manual instrusaun iha lian tétum ka português.

Importante mos rai didiak sertifikadu garantia nian ho komprovativu pagamento. Fatura ( datahola sasan, valor be selu no edentifikasaun vendedor nian) ne’e suficiente, atu sai prova ba garantia.

Se iha duvida ruma ka ita bo’ot nia direitu hetan viaolasaun, labele lakon tempo no kontaktu mai TANE. Ami maka imi nia asosiasaun ! Hamutuk ita ejiji ba empreza sira atu kumpri Lei sira no respeita consumidor sira nia direitu! REKLAMA NE’E KOMPENSA

Wainhira consumidor iha razaun, reklama kompensa, mezmu ke husu a TANE nia ajuda. Maoria husi kazu sira ne’ebé TANE fó apoiu hetan susesu ka rezolve ho susesu.

REKLAMA OINSA?

Para uma reclamação ser mais eficaz, é importante pedir e guardar sempre a fatura/recibo da compra e o comprovativo de garantia.

Para reclamar deve: Atu reklamasaun ida sai efikas liu tan, importante tebes atu husu no rai didiak fatura /resibu/nota/kwitansi no komprovativu ba garantia nian. Atu reklama tenki: a) Kontaktu ba vendedor ka empreza – hato’o ita nia situasaun no husu, rezolusaun ida tuir ita nia direitu sira, preferensia maka liu husi eskritu, hanesan: hadiak fali, troka, reduz folin,ka fó fila fali osan ne’ebé maka ita selu ona. b) Formaliza ita nia keisa mai TANE – se ita bo’ot nia pedidu ka karta ne’e ema rekuja kasolusaun ne’ebé sira fó la satisfatória ba ita, momento atu tau hamutuk komprovativu selu sasan nian, sertifikadu ba garantia no dokumentu sira seluk-seluk tan no halo kontaktu mai TANE liu husi telefone, e-mail, Facebook ka mia directamente iha TANE nia fatin. SAIDA MAKA TANE HALO PARA AJUDA CONSUMIDOR SIRA?

Wainhira simu reklamasaun ida TANE sempre analiza situasaun no depois maka kontaktu ba empreza hodi hato’o prosesu ba mediasaun hodi hetan solusaun.

Se empreza lakhi kolabora , TANE kontinua hato’o fali keisa ba entidade reguladora sira ne’ebé maka iha poder atu inspeksiona no sanciona no sei investe ho entidade reguladora sira to’o hetan solusaun ida. HALO REKLAMASAUN HANESAN AKTU SIDADDANIA IDA

Tane fó hanoin no ekoraja consumidor sira iha Timor atu ejerse ativamente ita nia cidadania. So reklama maka bele rezolve kaju espesifiku sira consumidor nian. So ho denunsia maka ita bele obriga empresa sira kumpri norma sira ne’ebé maka iha vigor no ejiji entidade reguladora sira halao sira nia papel.

Consumidor sira nia reklamasaun maka hanesan konbustivel ba TANE atu iha forsa hodi halo revindikasaun hasoru empresa no autoridade sira no ejiji mudansa ho lei sira ne’eb´diak liu hodi proteje sociedade tomak.

Hamautuk ita forti liu tan! TANE NIA KONTAKTU SIRA

Tane nia odamatan sempre nakloke ba konsumidor sira

+6703310938 cac@tanekonsumidor.tl www.tanekonsumidor.tl https://www.facebook.com/TaneKonsumidor