Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

SEGURANSA AI-HAN IHA ITA NIA LIMAN

Ai-han maka fonte ba ita moris, saúde ho mos prazer. Maibe bele mos reprezenta risku ba ita nia saúde, wainhira ita han ai-han sira ne’ebé kontamidu. Tamba ne’e, consumidor sira tenki iha serteza katak ai-han sira maka disponível iha merkadu atu konsumu, mesak nutritivu, saboroju no seguru deit.

Maioria husi toxifikasaun ai-han mai husi tein iha uma. Tamba ne’e maka importante tebes consumidor sira hatene no adota boas pratikas ne’ebé maka ajuda sira proteje sira nia na no sira nia família rasik, assegura moris di’ak no hado’ok moras sira. Mai ho TANE consumidor deskobre boas pratikas husi ijieni no segurança iha momento halo kompras, konserva no tein ai-han sira.

( klik iha ne'e hodi hare informasaun kompletu ).