Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

TANE HOLA PARTE IHA ENCONTRO INTERNACIONAL IHA PORTUGAL

TANE ninia partisipasaun iha Encontru ne’e produtivu tebes no enrikesedora, tamba bele fahe esperiensia ho koñesimento kona-ba defeza direitu consumidor no interesse ekonomiku konsumidor sira nian ho reprezentante sira husi assosiasaun membru CONSUMARE sira.

Debate iha eventu ida ne’e ho tema inovador no mudansa oin-oin, hanesan alterasaun klimatika ne’ebé maka ema hotu enfrenta iha moris loron-loron , mudansa iha komportamentu konsumidor sira nian perante difikuldade finanseira no sustentabilidade.

TANE hanesan assosiasaun joven liu entre membro sira husi organizasaun CONSUMARE, buka atu bele hetan proveitu husi Enkontro ne’e, hare ba realidade konsumu iha Timor-Leste. Organizasaun joven hanesan TANE sei iha desafiu barak iha futuru, tamba komersiu ben no prestasaun servisu sira seidauk fiskalizada no kontrola ho diak iha prosesu tomak husi entidade kompetente sira wainhira tama ma irai laran no sirkulasaun iha merkadu nacional.

TANE no CONSUMARE hamutuk, atu kontinua servisu ba sidadaun Timor oan sira, luta ba sira nia direitu no lejitimu interesse sira no informa kona-ba desafios foun ruma iha merkadu nacional ho internacional.