TANE Konsumidor konsidera meius komunikasaun social sira hanesan privilileziu atu hato’o ba konsumidores iha Timor-Leste. Tanba ne´e, TANE Konsumidor iha ninia Assessor ba imprensa ne´ebe sempre disponivel hodi ható informasaun no organiza partisipasaun sira hamutuk ho media sira.

Parseirus ho orgaun komunikasaun sosial sira ba TANE Konsumidor, hanesan servisu publiku nebe mak haforsa ba demokrasia iha Timor – Leste, hodi informa no sensibiliza ba Konsumidor sira no habelar debate publiku baseia ba denunsia ou keixa no problemas sira nebe mak asosiasaun foti hamutuk ho Governo no empresas.

Media Kit

Logo TANE Konsumidor nian
Foletu Instituisaun TANE Konsumidor nia

Komunicados no Notas Informativu sira

2020

 • TANE prepra cabaz ba Natal ne´ebe asesivel liu ba konsumidor sira.Ho hili sasan nebe diak ba konsumidores bele poupa osan husi $4 tó $70. (NI 21.12.2020)
 • Iha Loron Mundial Direitu Konsumidor nian, TANE Konsumidor husu servisu eletresidade ho qualidade ba timor oan tomak (KI 15.03.2020)
 • Konsumidor Timor oan sira hakarak folin mina nian ne’ebe tun (KI 11.05.2020)
 • Loron mundial ba Telekomunikasaun ható ba konsumidor konaba servisu Telekomunikasaun (KI 17.05.2020)

2019

 • TANE Konsumidor ativu iha ninia knar hodi representa konsumidor sira (NI 01.10.2019)
 • Visita ba TANE Konsumidor husi Embaixador foun husi Uniao Europeia nian iha Timor-Leste (NI 29.11.2019)
 • Sosa Natal nian-kampane konaba direitu ba informasaun no rotulu (NI 04.12.2019)

TANE iha Media

 • Folin Cesta basica ho folin merkadu la hanesan - GMNTV LIVE STREAM || JORNAL NASIONAL KALAN (09:40/42:55) (08.01.2021)
 • Selebrasaun loron Mundial ba Direitu konsumidor sira nian-Iha STL News (Marsu 2019)
 • Embaixador husi UE visita ba TANE Konsumidor- SuaraTimor Lorosae (Agosto 2019)
 • Dada lia TANE Konsumidor ho Deco Proteste, Portugal (Novembru tinan 2019)
 • Kampane konaba direitu informasaun iha GMNTV (Dezembru 2019)
 • Partisipasaun iha programa ‘’Sala redasaun’’ iha TVTL (Dezembru 2019)

Kontatu ba Assessor Imprensa nian

Rosalino Soares

+(670) 77458911 (telemóvel) | (+670) 3310938 (Sede TANE Konsumidor nian)

Rosalino.soares@tanekonsumidor.tl | geral@tanekonsumidor.tl