NOTÍCIAS

FOLIN MINA, MERKADU AUTOREGULARIZA

FOLIN MINA, MERKADU AUTOREGULARIZA Kuarta-feira loron 15 fevreiru 2023, Asosiasaun TANE Konsumidór aprezenta dadus kona-ba peskiza folin mina iha bomba gajolina hamutuk 21 iha Díli...

TANE ELABOROU UM CADERNO REIVINDICATIVO PARA PROTEGER OS CONSUMIDORES

TANE ELABOROU UM CADERNO REIVINDICATIVO PARA PROTEGER OS CONSUMIDORES Ao longo dos quarto anos da implementação do projecto “Empoderar e Capacitar os Consumidores em Timor-Leste”,...

TANE PREPARA BOLETIM HO INFORMASAUN SIRA IMPORTANTE BA KONSUMIDOR

TANE PREPARA BOLETIM HO INFORMASAUN SIRA IMPORTANTE BA KONSUMIDOR Iha boletin ida ne’e Konsumidor sira bele hetan informasaun kona-ba papel husi asosiasaun TANE Konsumidor hodi...

TESTEMUNHU HUSI KONSUMIDORA IDA KONA-BA TANE NIA POPULARIDADE

TESTEMUNHU HUSI KONSUMIDORA IDA KONA-BA TANE NIA POPULARIDADE Hau hakarak kongratula Tane Konsumidor , tamba nia naran komesa ona sai rekonhesidu husi loja sira iha...

TANE KONSUMIDOR LANSA ESTUDU KONA BA CABAZ NATAL NIAN

TANE KONSUMIDOR LANSA ESTUDU KONA BA CABAZ NATAL NIAN Mai hatene konklujaun ba folin aihan sira iha kabas ida ne’e TANE kontinua ajuda consumidor timor...

DECO ho TANE luta nafatin hodi defende Konsumidor sira iha Timor-Leste

ADECO ho TANE luta nafatin hodi defende Konsumidor sira iha Timor-Leste Fó hanoin fali katak TANE realiza ona konferensia iha loron 26 fulan Maio tinan...

SEGURANSA AI-HAN IHA ITA NIA LIMAN

SEGURANSA AI-HAN IHA ITA NIA LIMAN Ai-han maka fonte ba ita moris, saúde ho mos prazer. Maibe bele mos reprezenta risku ba ita nia saúde,...

DIREITU BA GRANTIA IHA KUALIDADE

DIREITU BA GRANTIA IHA KUALIDADE Bein no servisu sira ne’ebé hatada liu ba konsumu, tenke sai nu’udar aptu hodi halo satisfasaun ba fin sira be...
1 2 3 11